1.TARAFLAR
 Bu Genel Hizmet Sözleşmesi ("Sözleşme"), Cihannüma Mahallesi Hüsnü Savman Sok No40 Da9 Beşiktaş / İstanbul adresinde mukim İstanbul Ticaret Sicili' ne 704000 sicil numarası ile kayıtlı HostingYap Yazılım ve Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Ltd Şti ("HostingYap") ile MÜŞTERİ (bundan böyle “Siz” veya “Müşteri” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

2.YÜRÜRLÜK
 İşbu Sözleşme elektronik ortamda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

3.KONU
 İşbu Sözleşme ile birlikte HostingYap’ a ait web sitesi www.HostingYap.net ("Site") ve bu Site' de bulunan tüm ürün ve hizmetlere (hep birlikte "Hizmetler") sağlanmasına ilişkin genel hüküm ve şartları düzenlenmektedir. İşbu Sözleşme Müşteri'nin Hizmetler'e ilişkin olarak elektronik ortamda kabul etmiş olduğu alan adı sözleşmesi/hosting sözleşmesi/sunucu barındırma sözleşmesinin (her biri "Hizmet Sözleşmesi") eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

4.BEYANLAR
Müşteri işbu Sözleşme'yi kabul ederek:

 (Müşteri'nin gerçek kişi olması durumunda) en az on sekiz (18) yaşında olduğunu;

 İşbu Sözleşme' yi akdetme konusunda tam fiil ehliyetine sahip olduğunu;

 (Müşteri'nin tüzel kişi olması durumunda) işbu Sözleşme'nin Müşteri'yi temsil ve ilzama tam yetkili kişi/kişilerce akdedildiğini;

 Site' de yer alan ilgili Hizmet Sözleşmesi'ni okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini;

 HostingYap' un her zaman ve önceden bir bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme' yi ve Hizmet Sözleşmesi'ni değiştirebileceğini, güncelleyebileceğini veya yenileyebileceğini ve söz konusu değişiklik, güncelleme ve yenilemelerin Site' de ilan edildiği veya Müşteri'ye elektronik posta ile bildirildiği tarihten önce gelen tarih itibariyle derhal yürürlüğe gireceğini ve söz konusu tarih itibariyle bunlarla Müşteri'nin bağlı olduğunu,

beyan ve tekeffül etmektedir.

5.MÜŞTERİ HESABI
 Müşteri Site' de sunulan Hizmetler'den yararlanmak için bir hesap ("Üye Hesabı") oluşturmak zorundadır. Müşteri, Üye Hesabı bilgilerinin doğru, güncel ve eksiksiz tutacağınızı kabul, beyan ve taahhüt eder. HostingYap Üye Hesabı bilgilerinin gerçek dışı, yanlış, süresi dolmuş ya da eksik olduğuna kanaat getirmesi halinde, kendi takdirine bağlı olarak Müşteri Hesabı'nı dondurmaya veya silmeye yetkilidir.

 Müşteri tüm Üye Hesap bilgilerini mutlak suretle gizli tutmayı ve üçüncü kişilere kullandırtmamayı kabul ve taahhüt eder. Müşteri, Üye Hesabı'nın üçüncü kişiler tarafından yetkisizce kullanılması halinde söz konusu durumu derhal HostingYap'a bildirecektir. HostingYap Üye Hesabı'nın yetkisiz kişilerce kullanılmasından doğan zarar ve kayıplardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

6.TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 HostingYap, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

 Site, Site'de bulunan Hizmetler ve içerikler, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere yürürlükteki kanunlara aykırı olarak kullanılamaz.

 Buna ilaveten, Müşteri aşağıda sayılan yasak faaliyetlerde ("Yasak Faaliyet") bulunamaz:

 Yasa dışı ya da yasa dışı etkinlikleri destekleyici ya da teşvik edici yönde faaliyetler;

 Tahkir edici, taciz edici, kötüleyici ve sair davranışlarda bulunarak ya da bu davranışları destekleyici ya da teşvik edici yönde faaliyetler;

 Nefret ve düşmanlığa yol açıcı söylemlerde bulunma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu işleme, terörist etkinliklerde bulunma ya da insanlara, hayvanlara ya da mala karşı şiddet uygulama ya da bu fiilleri destekleyici ya da teşvik edici yönde faaliyetler;

 Spam ya da diğer istenilmeyen toplu e-posta gönderme, bilgisayar ya da ağ korsanlığı ya da şifre kırma eylemlerinde bulunma ya da bu fiilleri destekleyici ya da teşvik edici yönde faaliyetler;

 Diğer kullanıcıların, diğer kişilerin ya da kurumların fikri mülkiyet haklarını ihlal etme;

 Diğer kullanıcıların, diğer kişilerin ya da kurumların özel hayatın gizliliği ya da kişilik haklarını ihlal etmek ya da diğer kullanıcılar, diğer kişilere ya da kurumlara karşı yerine getirmekle yükümlü olduğunuz gizlilik yükümlüklerini çiğneme;

 Site'nin ya da bu Site'de bulunan Hizmetlerin yerine getirilmesini aksatacak tarzda faaliyetler;

 Yazılım ya da donanımın işlevselliğini bozmak, aşırı kaynak kullanımı, sınırlandırmak ya da bunlara zarar vermek için tasarımlanmış ya da bu tür bozucu ve zararlı etkide bulunabilme özelliğini haiz virüs, solucan, böcek, trojan ya da diğer kod, dosya ya da programları site içeriğine dahil etme ya da yükleme;

 HostingYap' un yazılı izin almaksızın Site'nin ya da Site'de bulunan Hizmetlerin, içeriğin bir kısmı ya da tamamını başkaca bir ortama kopyalayama veya dağıtma;

 Site ya da Site' de bulunan Hizmetleri ya da Site ile ilgili teknolojilerin herhangi bir kısmını değiştirme.

 Müşteri, Site' yi ve/veya Site' de bulunan Hizmetler'i ve/veya sunduğu içerikleri işbu Sözleşme hükümlerine veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanması nedeniyle veya bununla bağlantılı olarak doğabilecek tüm iddia, hak, talep, masraf, zarar, ziyan, kayıp ve sorumluluktan HostingYap' u ve HostingYap' un görevlilerini, yöneticilerini ve çalışanlarını ari tutacak ve bunlara karşı derhal tazmin edecektir.

 HostingYap yer sağladığı içeriğin yasak içerik teşkil etmesi ve/ve hukuka aykırı olması durumunda bunu derhal ve önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın yayından çıkarabilir. Ayrıca, HostingYap’ un bu durumda herhangi bildirimde bulunmaksızın derhal işbu Sözleşme' yi ve Hizmet Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshetme yetkisi bulunmaktadır. Müşteri söz konusu fesih nedeniyle HostingYap’ a karşı herhangi bir hak, iddia veya talepte bulunamaz.

 HostingYap, Müşteri Hesabı'nı aşırı alan, aşırı sistem kaynağı ya da bant genişliği kullanımı açısından denetleme hakkına sahiptir. Limitsiz olarak tanımlanmış trafik kotalarında, kullanım "adil kullanım" esasına göre limitlendirilmiştir. HostingYap, trafik kullanımı neticesinde oluşacak sistem yükünün diğer müşterilerin HostingYap' dan aldığı hizmetlere olumsuz etki etmesi durumunda veya olumsuz etki edeceğinin anlaşılması halinde tamamen kendi takdirine bağlı olarak uygun gördüğü önlemleri alma ve/veya Hizmetler'i durdurma veya sınırlandırma ve/veya ek ücret talep etme yetkilerini haizdir.

 HostingYap dilediği zaman, sınırlama olmaksızın Site' deki fiyatları ve hizmet bedelleri de dahil olmak üzere Site' de yer alan herhangi bir hususu ya da Site' de bulunan Hizmetleri değiştirmeye, yenilemeye, belirli bir kısmında değişiklik yapma ya da bunların uygulamasına son verme hakkını saklı tutar.

7.ANTI SPAM
 Müşteri kesinlikle alıcının isteği dışında toplu ve/veya ticari amaç taşıyan mesajların internet yolu ile gönderimi ("Spam") ve/veya internet kullanıcılarını dil, sıklık ya da dosya boyutu açısından rahatsız edecek elektronik postalar veya internet kullanıcılarının istekleri dışında ticari reklam elektronik postaları yollayamaz. Buna ek olarak, kendisine ait SMTP (elektronik posta gönderme protokolü) sunucusu bulunduran Müşteri, HostingYap' dan SMTP hizmeti alsın ya da almasın, kendi sunucularındaki SMTP hizmetini, SPAM gönderimini kolaylaştıracak şekilde korumasız ve 3. kişi/kurumların kullanımına açık şekilde çalıştıramaz.

 HostingYap, Müşteri'nin Spam ya da yetki haricinde toplu elektronik posta aktarımında bulunduğuna ya da bununla bağlantılı olduğuna kanaat getirmesi durumunda, tamamen kendi takdirine bağlı olarak Müşteri Hesabı'nı sonlandırma ve/veya Hizmetler'i durdurma yetkisini haizdir.

 HostingYap' un Müşteri' nin işbu madde hükümlerine aykırı hareket etmesi nedeniyle Müşteri' ye karşı sahip olduğu tüm tazminat hakları saklıdır.

8.İADE
 Müşterileri, Site üzerinden satın aldığı ürün veya hizmetleri satış tarihinden itibaren 15 gün içerisinde hiçbir mazeret göstermeksizin iade talebinde bulunabilir.

 Koşulsuz iade sadece yeni satın alınan barındırma (hosting) paketleri için geçerlidir. Alan Adı (Domain), SSL, Lisans gibi ürün, hizmetler ve yenilemeler iade kapsamı dışındadır.

 İade talepleri sadece müşterinin Üye Hesabı’nda tanımlı olan e-posta hesabı üzerinden HostingYap müşteri hizmetleri departmanına gönderilen yazılı talebi veya Üye Hesabı üzerinden gönderilen iade talebi ile alınır.

 HostingYap tarafından onaylanan iade talepleri kredi kartı ile yapılan ödemelerde aynı kredi kartına iade şeklinde, Havale / EFT geri ödemeleri gönderici hesabına banka gönderi masrafları düşüldükten sonra yapılır.

9.MÜCBİR SEBEP
 Taraflar' ın kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve Taraflar' ın işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi, donanım arızaları, Hizmetler'e ilişkin kullanılacak platformlar üzerinden gelebilecek saldırılar, internet hatlarında oluşabilecek kesintiler ve devlet kısıtlamaları mücbir sebep ("Mücbir Sebep") olarak değerlendirilecektir.

 Taraflardan biri, bir Mücbir Sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu derhal diğer Tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde Taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Taraflar Mücbir Sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Mücbir Sebep durumunun kesintisiz 15 (onbeş) gün devam etmesi halinde, Taraflardan her biri işbu Sözleşme' yi ve Hizmet Sözleşmesi'ni yazılı bildirimde bulunarak feshedebilecektir. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, Tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklıdır.

 Müşteri, HostingYap’ un gerekli görmesi durumunda bakım ve düzenleme çalışmaları yapabileceğini ve bu çalışmalar esnasında kesintiler oluşabileceğini kabul ve beyan eder HostingYap bu çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için makul olan en yüksek gayreti gösterecektir.

10.GİZLİLİK
 Gizli Bilgi işbu Sözleşme ve/veya Hizmetler'in ifası nedeniyle veya bunlarla bağlantılı olarak bilgi veren taraf (bundan böyle “Bilgi Veren Taraf” olarak anılacaktır) tarafından alıcı tarafa (bundan böyle “Alıcı Taraf” olarak anılacaktır) sözlü, görsel, yazılı, elektronik ve sair yolla temin edilmiş olan ve gizli kabul edilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve materyali ifade etmektedir.

 Alıcı Taraf, Bilgi Veren Taraf’ın Gizli Bilgi’sinin mahremiyet ve gizliliğini koruyacaktır ve bu Gizli Bilgi’yi herhangi bir üçüncü ifşa etmeyecektir.

 Alıcı Taraf Gizli Bilgi’yi sadece bu bilgiye sahip olması gereken görevlileri, müdürleri, çalışanları ve danışanlarına açıklayabilir. HostingYap hizmetlerin yürütülmesi için çeşitli servis/hizmet sağlayıcılardan hizmet alabilir ve bu durumda gizli bilgiyi bu bilgiye sahip olması gereken söz konusu hizmet sağlayıcılara kendi kontrolünde açıklayabilir.

 Alıcı Taraf’ın bu sözleşme hükümleri altındaki yükümlülükleri

 (Alıcı Taraf veya Temsilci’ leri tarafından işbu Gizlilik Sözleşmesi’ne veya bu kişi veya kurumların başka herhangi yükümlülüklerine aykırı olarak açıklamış olmadıkça) kamunun bilgisi dahilinde olan,

 Alıcı Taraf’ın açıklama yetkisine sahip bir kaynaktan gizli olmayan esasta edinmiş olduğu,

 Alıcı Taraf’ın önceden sahip olduğu ve Bilgi Veren Taraf’tan edinilmemiş olan, veya

 Alıcı Taraf tarafından bağımsızca edinilen

 Gizli Bilgi’lere uygulanmayacaktır.

 Alıcı Taraf yasa, yönetmelik, mahkeme veya idari veya resmi kurum kararı nedeniyle Gizli Bilgi’yi açıklamaya mecbur olduğu takdirde, bu bilgileri ifşa edebilecektir. Alıcı Taraf Gizli Bilgi’nin sadece açıklamaya mecbur olduğu kısmını açıklayacaktır.

 İşbu Sözleşme'deki hiçbir hüküm Alıcı Taraf’a Bilgi Veren Taraf’ın Gizli Bilgi’si üzerinde hiçbir fikri mülkiyet, ticari kullanım hakkı veya marka, ticari sır veya başka tür mülkiyet hakkı veren lisans vermemektedir.

11.BİLDİRİMLER
 İşbu Sözleşme tahtında veya Hizmetler'e ilişkin olarak yapılacak tüm haberleşmeler yazılı olacak ve aksi belirtilmedikçe, Müşteri'nin elektronik posta adresine gönderilebilecektir. Bununla birlikte, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 18'de belirtilen (esasen temerrüt veya fesih bildirimlerinden oluşmaktadır) ihbar ve ihtarlar taahhütlü mektup, telgraf veya noter veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi marifetiyle yapılacaktır.

 Müşteri elektronik posta adresi dahil tüm adres ve iletişim bilgilerinin güncel, eksiksiz ve doğru tutulmasından sorumludur. Aksi takdirde, adres ve iletişim bilgilerinin güncel, eksiksiz ve doğru olmamasından kaynaklanabilecek tüm gecikme, zarar ve kayıplardan dolayı Müşteri münhasıran sorumlu olup bu konuda HostingYap'a karşı herhangi hak, iddia veya talepte bulunamaz.

 Müşteri Üye Hesabı'nı oluştururken belirtmiş olduğu adresin yasal tebligat adresi olduğunu kabul ve beyan eder. Müşteri söz konusu adresin değişmesi halinde Üye Hesabı'nda derhal ve en geç söz konusu değişikliği müteakip 5 gün içinde adres bilgisini güncelleyecektir. Müşteri adres bilgisini güncellemediği takdirde, Müşteri'nin Üye Hesabı'nda belirtilen adresine yapılan her türlü bildirim ve diğer yazışmalar geçerli olarak yapılmış sayılacak ve yasal tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.

 Taraflar, diğer delillerin yanı sıra, (şifrelenmemiş elektronik posta dahil) elektronik posta ile gönderilenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir diğer Taraf'a gönderilecek her türlü yazışmanın, Taraflar arasında, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. Maddesi ve 199. Maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti'nde görülecek her türlü dava, yapılacak her türlü hukuki işlem veya takibat çerçevesinde kanuni yazılı delil teşkil edeceğini kabul etmektedirler.

12.FESİH
 İlgili Hizmet Sözleşmesi'nde yer alan fesih nedenleri saklı kalmak üzere ve bunlara halel gelmemek şartıyla, aşağıdaki durumlarda HostingYap tek taraflı olarak işbu Sözleşme'yi ve ilgili Hizmet Sözleşmesi'ni derhal feshetme hakkını haizdir:

 Müşteri'nin Hizmet Sözleşmesi'nde belirtilen ödeme yükümlülüklerinde temerrüde düşmesi,

 Müşteri'nin işbu Sözleşme'deki gizlilik yükümlülüklerini ihlal etmesi,

 Müşteri'nin işbu Sözleşme tahtındaki yükümlülüklerini ihlal etmesi,

 Müşteri'nin fiil ehliyeti kaybetmesi, kısıtlanması, borçlarını ödemeden aciz durumunda olması, kendisine kayyum atanması,

 Konkordato ilan etmesi, iflas etmesi, iflasının ertelenmesi, tasfiye sürecine girmesi, infisah etmesi, ticari faaliyetlerinin durdurulması ve bunların ortaya çıkma tehlikesinin belirmesi.

Yukarıdaki durumlarda Müşteri'nin HostingYap’ dan herhangi bir tazminat veya ücret iadesi talebi bulunmayacaktır.

 Yukarıdakilere ilaveten, HostingYap en az 5 iş günü önceden yazılı bildirim yapmak şartıyla ve hiçbir sebep göstermeksizin işbu Sözleşme' yi ve Hizmet Sözleşmesi'ni feshedebilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’ nin HostingYap’ a ödemesini önceden gerçekleştirdiği, ancak fesih nedeniyle kullanımı gerçekleşmeyen Hizmetler ile ilgili ücretler MÜSTERİ' ye iade edilir.

13.UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
 İşbu Sözleşme'nin ve her bir maddesi ve bölümünün kurulması, geçerliliği ve ifası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve işbu Sözleşme'nin yorumu Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca yapılacaktır.

 Taraflar, işbu Sözleşme'den veya işbu Sözleşme'ye bağlı olarak doğan tüm ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri'nin münhasıran yetkili olduğunu gayrikabili rücu olarak kabul etmektedirler ve buna göre işbu Sözleşme'den veya işbu Sözleşme'ye bağlı olarak doğan tüm dava, takip veya hukuki işlemler adı geçen mahkeme ve icra daireleri nezdinde görülecektir.

 Taraflar, HostingYap' un defter, hesap, kayıt ve dokümanlarının işbu Sözleşme kaynaklı veya buna bağlı olarak doğan tüm dava, hukuki işlem, takibat veya ihtilaflar çerçevesinde Taraflar arasında kanuni delil teşkil edeceğini kabul etmektedirler.

14.DİĞER HÜKÜMLER
 İşbu Sözleşme ve işbu Sözleşme kapsamında veya işbu Sözleşme'ye bağlı olarak teslim edilen veya atıf yolu ile işbu Sözleşme'nin bir parçasını oluşturan tüm dokümanlar işbu Sözleşme'nin konusu ile ilgili Taraflar arasındaki sözleşmenin tamamını teşkil etmektedir.

 İşbu Sözleşme'de yer alan her bir hüküm bölünebilir ve bağımsız niteliktedir ve bu hükümlerden herhangi birinin, herhangi bir sebeple hukuka aykırı, geçersiz veya icra edilemez duruma gelmesi diğer hükümlerin hukuka uygunluklarına, geçerliliklerine veya icra edilebilirliklerine etki etmeyecek ve halel getirmeyecek ve diğer hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir ve müteakiben ve zaman geçirmeksizin Taraflar, söz konusu hükmü, Taraflar üzerinde hemen hemen aynı ekonomik ve hukuki etkiyi sağlayacak geçerli ve icra edilebilir bir hüküm ile değiştirmek için iyi niyet esasları çerçevesinde görüşmeler icra edeceklerdir.

 Müşteri’nin işbu Sözleşme kapsamındaki hiçbir hak ve yükümlülüğü temlik edilemez veya başka herhangi bir surette devredilemez.